Arengut toetav ja edasiviiv tagasiside

Tulemusliku praktika aluseks on arengut toetav, sisuline ja edasiviiv tagasiside kõikidelt praktika osapooltelt.

Tagasiside aitab kõikidel osapooltel mõista, kuidas seni on läinud ja mida muuta, arendada, täiustada. Tagasidet andes on hea mõelda, mis on praktika eesmärk, st mida tahetakse saavutada, milline on hetkeseis ning mida on vaja teha, et eesmärki saavutada? 

Olulised küsimused

 • Mis eesmärgil tagasisidet küsida?
 • Millal, kelle käest, kuidas praktikaprotsessis tagasisidet koguda?
 • Kuidas kogutud tagasisidet analüüsida ja tulemusi tõlgendada?
 • Miks, millal, kellele ja kuidas tagasiside tulemusi tutvustada?
 • Kuidas anda tagasisidet tagasiside andjale – mis on tagasiside põhjal muutunud?
 • Kas ma ise tahan saada sellist tagasisidet, mida ma annan?
 • Mida selle tagasisidega saab tagasiside saaja edasi teha?

Õppimist ja arengut toetav tagasiside praktikal on:

 • Seotud püstitatud eesmärkidega
 • Õigeaegne, võimalikult kiire
 • Personaalne
 • Fokusseeritud, parajalt detailne
 • Kirjeldav
 • Mõistetav, arusaadav
 • Suunatud tööle/sooritusele, mitte isiksusele
 • Keskendub tugevatele külgedele
 • Toob välja, mida on vaja arendada

Praktikajuhendajate soovitused:
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?

 • Kirjelda praktikandi käitumist täpselt, konkreetselt ja faktipõhiselt, vältides sõnaühendeid “alati”, “iga kord” jne
 • Räägi rohkem sellest, mida tähele oled pannud, mitte järeldustest, mida oled teinud
 • Väldi hinnangute andmist või võrdlemist
 • Räägi rohkem sellest, mis toimus praegu ja mis on toimunud lähiminevikus ja ära meenuta seda, mis on juba ammu olnud
 • Räägi asjast nii, nagu sina näed, jaga mõtteid praktikandiga (mina-sõnumid)
 • Küsi temalt, et MIKS ta nii käitus? Miks just nii läks? Mis võis olla selle põhjus?
 • Kuula vastust!
 • Küsi, kuidas praktikandi käitumine võib mõjutada teisi meeskonnakaaslasi
 • Küsi, kuidas praktikandi käitumine on kooskõlas valdkonna väärtustega
 • Rõhuta seda, mis võib praktikanti aidata, kui tal on soov muutuda
 • Tagasisidet ära anna liiga palju korraga
 • Vali tagasiside andmiseks sobiv aeg, koht ja situatsioon

Praktikaprotsessi tagasiside skeem

Õppimine ilma tagasisideta ei ole praktikal võimalik. Tagasiside kogumise protsessis on kõigepealt vaja seada eesmärk ja leida vastus küsimusele, miks me tagasisidet kogume. Järgmisena on vaja otsustada kellelt, millal, kuidas tagasisidet küsida, valida andmete kogumise meetod (suuline versus kirjalik jne). Tulemuslik praktika eeldab tagasiside kogumist kõikidelt praktika osapooltelt ja tagasiside analüüsimist ja tõlgendamist teadusliku meetodiga. Väga oluline on järelduste tegemine ja tulemuste tutvustamine kõikidele osapooltele ja sh kooli juhtkonnale. Nii saame teada anda, milline oli tagasiside, mida planeerime teha tagasiside põhjal või mida oleme juba teinud ning teha vajalikud muudatused. Oluline on hinnata ka tagasiside protsessi ja süsteemi.

Tagasiside kogumise meetodid, võimalused praktikaprotsessis

 • Ankeetküsitlus peale praktikat kõikidele praktikaprotsessis osalevatele inimestele spetsiifiliste küsimustega
 • Juhendaja hinnang, praktikandi hinnang praktikale
 • Kaitsmiskomisjoni hinnang – mida muuta protsessis
 • Praktikaaruandes küsimused tagasiside saamiseks
 • Fookusgrupi intervjuud erinevate osapooltega, sh vilistlaste ja tööandjatega
 • Lõputööd, magistritööd
 • Vilistlaste ja tööandjate rahulolu küsitlused
 • Kovisioonigrupid
 • Tagasisideseminarid praktikate teemal, sh koolide ülesed

VIDEO: Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži tasemeõppe juhtivspetsialist Kadri Pendin arutleb videos praktikaprotsessi tagasiside vajalikkuse ja tagasiside protsessi teemadel.

KINNISTA TEADMISI. Lohista märksõna sellesse kasti, kuhu need Sinu arvates kõige paremini sobivad

Miks me nii arvame?

ESF rahastatud praktikasüsteemi arendamist toetavas projektis SVEPS vahetasid ametite praktikajuhendajad ja praktikakoordinaatorid, kooli praktikakuraatorid mõtteid juhendaja tagasiside andmise ja vastuvõtmise teemadel. Sisekaitseakadeemia korraldas 2022. aastal tagasisideseminari “Tagasiside roll praktikasüsteemi arendamisel” ja 2020. aastal seminari “Tulemuslik praktikaprotsess”.

praktikajuhendaja arvamus
0
praktikajuhendaja koolitusel arutati tagasiside temaatikat
0
tagasiside seminaril osaleja arvamus
0
kooli esindaja arvamus
0