Väärtustav koostöö

Väärtustav koostöö erinevate praktika osapoolte vahel on tulemusliku praktikaprotsessi vundament. Iga osapool mõistab oma rolli ja vastutust ning väärtustab koostööd teiste osapooltega. Praktikaprotsessi sisenevad erinevad inimesed erineva kogemuse, hoiaku ja erinevate väärtuste, teadmiste, oskuste, isikuomadustega. Kõik osapooled liiguvad koos sõnastatud eesmärgi poole vastavalt kokkulepetele ja samas arvestades, et kõik on erinevad.  Väärtustav koostöö algab enne esimest kohtumist. 

Praktika osapooled

Praktika osapooled võivad olla koolides erinevalt määratletud ning erinevate nimetustega. Näiteks Sisekaitseakadeemias on  praktikakuraator kooli praktikate ja sellega seonduvate tegevuste korraldaja ning vajalike dokumentide vormistaja, kes koordineerib suhteid juhendajate ja praktikabaasidega. Ameti praktika koordinaator on praktikaasutuse spetsialist, kes kureerib praktikate korraldamist praktikaasutuses kohapeal, viib kokku praktikandi ja juhendaja. Praktika juhendaja on praktikaasutuse poolt määratud valdkonna spetsialist, kelle ülesanne on praktika juhendamine, praktikandi vahetu toetamine ja nõustamine, suunamine ja tagasiside andmine. Praktikant on õppur, kes läbib praktika, täidab praktika eesmärgid, õpiväljundid, vormistab nõuetekohaselt dokumendid.

PRAKTIKA HEA TAVA

Praktikaprotsessi sisenevad kõik praktika osapooled erinevate väärtuste, hoiakute, isikuomaduste, oskuste teadmiste, kogemustega. See mõjutab kogu praktikaprotsessi. Selleks, et saavutada praktika eesmärk ning õpiväljundid, on vaja kõikide osapoolte väärtustavat koostööd praktikaprotsessis. SVEPS projekti tulemusel lõime ja leppisime praktikaprotsessi osapooltega kokku praktika hea tava, mille keskmesse on seatud praktikaprotsess kui koostöökultuuri arendamise, väärtuste ja hoiakute kujundamise võimalus.

Väärtustav koostöö

  • Praktikaprotsessi väärtustav koostöö on koos õppimine, dialoog (suhtlemine), kuulamine/kuulmine, suhtumine, kokkulepete sõlmimine, vastutuse andmine ja võtmine, usaldus, üksteise tundma õppimine ja märkamine, avatus uutele teadmistele ja kogemustele, paindlikkus, arengut toetav tagasiside.
  • Väärtustav koostöö algab enne silmast silma kohtumist, osapoolte suhtumine, nende hoiakud ja väärtused on eelhäälestus suhtlemissituatsiooniks.
  • Sisulise koostöö aluseks on osapoolte tutvumine praktika eesmärgi ja õpiväljunditega.
  • Kokkulepped sõlmitakse esimesel kohtumisel: vaadatakse koos üle õpiväljundid (mida, mis eesmärgil ja kuidas koos õppima hakatakse; määratletakse osapoolte rollid ja vastutusala; lepitakse kokku kohtumise aeg, sagedus ning koht, infovahetuse viis ja kanalid, tähtajad, tagasisidestamise viis ja aeg.

Tulemuslik praktikaprotsess

HARNO eestvedamisel toimus 2021. aastal neli seminari teemal “Kuidas saame aru, et meie kooli praktikaprotsess ja töökohapõhine õpe on tulemuslik?”.

Seminaridel osalenud 22 kooli esindajad panid kokku tulemusliku praktikaprotsessi mudeli. Mudelis kirjeldatu aitab mõista, miks on koolile kasulik osaleda oma kooli praktikasüsteemi tunnustamisprotsessis.

HARNO kodulehel on praktikaprotsessi tunnustamisprotsessi  puudutavad materjalid.

  • Iga aasta all on nii tunnustamisprotsessi dokument kui ka lõppraportid koolidele.
  • Igal aastal kuulutame välja uue taotlusvooru osalemiseks. Info saadetakse koolidele.
tulemuslik praktika

VIDEO: Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka ja Politsei- ja Piirivalveameti nõunik Mihkel Miller arutlevad kooli ja praktikaasutuse väärtustava koostöö teemadel.

VIDEO: Piret Lilover (PRÕM projekti arendusjuht) tulemusliku praktikaprotsessi teemadel.  

Eesti Tööandjate Keskliit väärtustab praktikat, tegevjuht Arto Aas arutleb praktika olulisuse teemadel.

KINNISTA TEADMISI. Paremal asuvad märksõnad. Lohista märksõna õigesse lünkteksti kasti. Sul on võimalik kontrollida ja teada saada, kuidas meie arvates võiks lünkteksti täita.

Miks me nii arvame?

ESF rahastatud praktikasüsteemi arendamist toetavates projektides SVEPS, SVEPPP, SVEPKO vahetasid ametite praktikajuhendajad ja praktikakoordinaatorid, kooli praktikakuraatorid mõtteid väärtustava koostöö teemadel. HARNO eestvedamisel toimunud seminaridesarjas “Kuidas saame aru, et meie kooli praktikaprotsess ja töökohapõhine õpe on tulemuslik?” arutasid 22 kooli esindajad väärtustava koostöö ja tulemusliku praktikaprotsess teemadel.

praktikajuhendaja arvamus
0
koolitusel arutati väärtustava koostöö teemadel
0
kooli esindaja arutelu tulemusel valminud skeem
0